ข้อมูลสำหรับการติดต่อ


ห้องประชุม
รจนา บุญแก้ว
rotjanab@kmutnb.ac.th
02-555-2000 ต่อ 2205

ห้องเรียน/ห้องอบรม
กนก บุญพันธ์จันที
kanokb@kmutnb.ac.th
02-555-2000 ต่อ 2211

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800